Arbetsterapi – få hjälp att klara dig själv

Arbetsterapi innebär att du får hjälp från en arbetsterapeut att utifrån dina egna resurser bli så självständig som möjligt.


ArbetsterapiFör vem passar arbetsterapi?

Arbetsterapi vänder sig exempelvis till de personer som har skadat sig i en olycka eller till de som har en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapi kan också behövas för de som åldras eller andra personer som har svårigheter att klara sig lika bra som andra i samhället.

Hjälp på alla möjliga sätt

Arbetsterapeuten hjälper dig att kunna hjälpa dig själv, för att klara av dagliga aktiviteter. Det kan se väldigt brett ut eftersom alla personer har olika mål och förutsättningar.

Arbetsterapeuten ska ta till vara på och utveckla dina färdigheter och förmågor. Ordna med boendeanpassning, personlig vård, skolgång, arbete, fritid, sociala funktioner, vanor och anpassa miljön runt omkring dig.

De ska också hjälpa dig med att pröva ut teknisk utrustning som skulle kunna hjälpa.

Arbetsterapi underlättar även för samhället

Arbetsterapi underlättar för många då det minskar beroendet av hälso- och sjukvård, hjälper anhöriga med belastningen samt minskar utgifter för staten, kommuner och landsting. Framför allt hjälper det den enskilda personen att leva ett mer självständigt liv med mer livskvalitet och frihet.

Var finns arbetsterapeuterna?

Arbetsterapeuten arbetar på sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorgen, arbetsförmedlingen, kriminalvården, försäkringskassan, företag med tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeuten har också rollen att stödja vårdpersonal och anhöriga.

Hur får jag hjälp av en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss utan du kan själv ta kontakt med en arbetsterapeut. Om du inte vet vart du ska vända dig, ta kontakt med din kommun eller din vårdcentral som kan hjälpa dig vidare.

Så går arbetsterapi till

  1. En utredning sker
  2. Den enskilda och arbetsterapeuten kommer fram till gemensamma mål som arbetsterapin ska leda till
  3. Planerar och genomför arbetsterapeutiska åtgärden för att uppnå dessa mål
  4. Utvärderar om målen har uppfylls eller om man ska planera om målen

Olik hjälp beroende på skada

Beroende på vilket sjukdom/funktionsnedsättning eller problem du har får du olika typer av hjälp. En arbetsterapeuts behandling och hjälp är väldigt individanpassat.

Har du exempelvis fått en stroke får du hjälp att komma tillbaka till arbetet och olika aktiviteter. Om du är rädd för att ramla för att du är äldre eller för att du har skadat dig kan du få en fallprevention av en arbetsterapeut som går igenom din bostad och ditt närområde och förhindrar olika fallrisker.

Läs mer här om vad en arbetsterapeut kan hjälpa dig med beroende på din situation.